Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Indigenous knowledge in relation to climate change: adaptation practices used by the Xo Dang people of central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 2405-8440
Tên tạp chí Heliyon (2405-8440)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2020
Tập: 6
Số: 12
Trang: e05656
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Thị Hồng Mai, Trần Thị Phượng, Nguyễn Quang Tân, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Diệu Loan, Trịnh Ngân Hà
Đề tài liên quan: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05656