Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI HUYỆN NÔNG SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2021
Tập: 131
Số: 3B
Trang: 101-115
Lĩnh vực: Địa lý tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn (Chính), Hà Công Nhân, Phan Anh Hằng, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Thị Minh Hương, TRẦN VĂN PHẨM
File đính kèm:
  1. BAI_BAO_DAI_HOC_HUE.docx
Đề tài liên quan: 0