Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1074-5351

Silicon-photonic four-mode triple-band multiplexing device for hybrid wavelength/mode division multiplexing networks

International Journal of Communication Systems, 2024
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Đức Tâm Linh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/dac.5827

1573-7675

Sports recommender systems: overview and research directions

Journal of Intelligent Information Systems, 2024
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: SCIE
Tác giả: Alexander Felfernig (Chính), Manfred Wundara (Chính), Trần Thị Ngọc Trang, Lê Viết Mẫn, Sebastian Lubos, Seda Polat-Erdeniz
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10844-024-00857-w

1836-5787/1836-0939

Incubation temperature affects growth and efficacy of white-rot fungi to improve the nutritive value of rice straw

Animal Production Science, 2024
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Peer, A. van, Cone, J. W., Schonewille, J. T., Baars, J. J. P., Lê Đình Phùng, Hendriks, W. H.
Liên kết: https://www.publish.csiro.au/AN/AN23403

2190-4286

Photocatalytic degradation of methylene blue under visible light by cobalt ferrite nanoparticles/graphene quantum dots

Beilstein Journal of Nanotechnology, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Châu Ngọc Anh (Chính), Lê Thị Kim Dung, Đặng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Trường Sơn, Lê Trung Hiếu, Trần Ngọc Tuyền (Chính), Đinh Quang Khiếu (Chính), Lê Thị Thanh Nhi, Lê Văn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thảo Uyên, Nguyễn Ngọc Uyên Thư
Liên kết: https://doi.org/10.3762/bjnano.15.43

1879-0003

Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system based on polyethylene glycol and phosphate salts

International Journal of Biological Macromolecules, 2024
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Nguyễn Hoàng Phúc, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131924

0013-9351

Integrating machine learning models with cross-validation and bootstrapping for evaluating groundwater quality in Kanchanaburi Province, Thailand

Environmental Research, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chính), Srilert Chotpantarat (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Pongsathron Thunyawatcharakul, Narongsak Kaewdum
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935124008569