Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

20462069

In vitro and in silico docking and molecular dynamic of antimicrobial activities, alpha-glucosidase, and anti-inflammatory activity of compounds from the aerial parts of Mussaenda saigonensis

RSC Advances, 2024
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Ngoc Mai (Chính), Phan Nhat Minh, Mai Thanh Chi, Thuc Huy Duong, Nguyen Hong Nhi Phan, Tran Nguyen Minh An (Chính), Van-Son Dang, Nguyễn Văn Huế, Nguyen Thi Hong Anh, Mai Dinh Tri (Chính)
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/ra/d4ra01865f

0013-9351

Integrating machine learning models with cross-validation and bootstrapping for evaluating groundwater quality in Kanchanaburi Province, Thailand

Environmental Research, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh (Chính), Srilert Chotpantarat (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Pongsathron Thunyawatcharakul, Narongsak Kaewdum
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935124008569

Essential oil of the leaves of Psychotria asiatica L.: chemical composition, antioxidant, anti-inflammatory, and cytotoxic properties

Natural Product Research, 2024
Lĩnh vực: HOÁ HỌC, Hoá hữu cơ, Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tien Dong Tran (Chính), Dat Van Tran, Lê Quốc Thắng, Ty Viet Pham (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14786419.2024.2341286

1471-2458

Adaptation and application of the Parent Attitudes About Childhood Vaccines survey tool in the Vietnamese language: a cross-sectional study

BMC Public Health, 2024
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Quý Quốc Bảo (Chính), Ken Ing Cherng Ong, Akira Shibanuma, Junko Kiriya, Masamine Jimba
Liên kết: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-18389-x

1879-1018

Enhancing Postharvest Quality and Extending Storage Life of Booth 7 Avocado (Persea americana Mill.) Fruit through Sodium Nitroprusside (SNP) Application during Low-Temperature Storage.

Scientia Horticulturae, 2024
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG, Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Thi Kim Nhi Tran (Chính), Phuoc Hien Phan (Chính), Thanh Truc Tran, Nguyễn Văn Huế, Van Hay Duong, Nguyễn Văn Toản (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304423824002796?dgcid=coauthor

1463-9076

Adjustment of optical absorption in phosphorene through electron–phonon coupling and an electric field

Physical Chemistry Chemical Physics, 2024
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Danh mục: SCIE
Tác giả: Do C. Hap, Le P. Q. Hung, Luong T. Tung, Lê Thị Thu Phương, Tran Cong Phong (Chính)
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/cp/d4cp00167b

20462069

Antimicrobial and alpha-glucosidase inhibitory flavonoid glycosides from the plant Mussaenda recurvata: in vitro and in silico approaches

RSC Advances, 2024
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Ngoc Mai (Chính), Phan Nhat Minh, Nguyen Tan Phat, Thuc Huy Duong (Chính), Tran Nguyen Minh An (Chính), Van Son Dang, Nguyễn Văn Huế, Mai Dinh Tri (Chính)
Liên kết: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2024/ra/d4ra00666f