Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0138-9491

A SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL SYSTEM USING A HYBRID METHOD K-MEANS AND K-NEAREST-NEIGHBOR

Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae, Sectio Geologica, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh (Chính), Nguyễn Thị Uyên Nhi, Nguyễn Thị Uyên Thi, Văn Thế Thành

School Factors Causing Vietnamese Adolescents’ Anxiety in Secondary Schools

Psychology and Education, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: Khác
Tác giả: Hong-Van Thi Dinh (Chính), Le-Hang Thi Do, Mai-Huong Thi Phan
Liên kết: http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/840

1945-4570 (print); 1945-4732 (online)

Polymorphic analysis of COI gene of longarm mullet Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836) in Thua Thien Hue, Vietnam

Stem Cell, 2021
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Đức Tuệ, Võ Văn Quý, Trần Quốc Dung (Chính)

Developing Integrated Teaching Capacity Following STEM Educational Orientation for Pedagogical Chemistry Students

American Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Thuận An (Chính), Nguyễn Mậu Đức, Trịnh Lê Thiện
Liên kết: http://www.sciepub.com/education/content/9/4

1345-9961

Genetic variants of RNF212 involved in meiotic recombination rate and its relation with conception rate in Japanese Black cattle

The Journal of Animal Genetics, 2021
Lĩnh vực: Di truyền học, Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính)

2661-3174

Endocrine Tests and/or Testicular Volume are Not Predictive of Successful Sperm Retrieval by Conventional Multiple Testicular Sperm Extraction in Nonobstructive Azoospermia

Fertility & Reproduction, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S266131822050019X

2188-0603

Using Sitcoms in a Conversation class: A case study at Hue University of Foreign Languages

The Journal of Teachers Helping Teachers, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Ngọc Ái Thư (Chính)
Liên kết: http://thtjalt.bravesites.com/files/documents/2dd65a96-be19-447a-9bf2-0fb9b31651c5.pdf

2193-6471

An update and reassessment of vascular plant species richness and distribution in Bach Ma National Park, Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nguyễn Thới Trung (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Đỗ Trung Đông, Phạm Gia Tùng, Lê Thành An, Nguyễn Vũ Bảo Chi
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/270

2193-6471

Understanding local and scientific knowledge in flooding adaptation in the low-lying of Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính)
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/264

ISSN 2193-6471

STUDY THE IMPACT FACTORS OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL LAND USE IN PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh

2193-6471

Transfer of elements from paddy soils into different parts of rice plants (Oryza sativa L.) and the resulting health risks for the Vietnamese population

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Hans Ruppert, Tino Pasold, Sauer Benedikt
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/273