Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2005-3037 (Print) ISSN 2465-8804 (Online)

The Identity of the Subaltern Class in Adiga’s The White Tiger

International Journal of Diaspora & Cultural Criticism, 2021
Lĩnh vực: Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Trần Thùy Anh (Chính)

0138-9491

A SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL SYSTEM USING A HYBRID METHOD K-MEANS AND K-NEAREST-NEIGHBOR

Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae, Sectio Geologica, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh (Chính), Nguyễn Thị Uyên Nhi, Nguyễn Thị Uyên Thi, Văn Thế Thành

1945-4570 (print); 1945-4732 (online)

Polymorphic analysis of COI gene of longarm mullet Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836) in Thua Thien Hue, Vietnam

Stem Cell, 2021
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Đức Tuệ, Võ Văn Quý, Trần Quốc Dung (Chính)

1345-9961

Genetic variants of RNF212 involved in meiotic recombination rate and its relation with conception rate in Japanese Black cattle

The Journal of Animal Genetics, 2021
Lĩnh vực: Di truyền học, Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính)

Developing Integrated Teaching Capacity Following STEM Educational Orientation for Pedagogical Chemistry Students

American Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Thuận An (Chính), Nguyễn Mậu Đức, Trịnh Lê Thiện
Liên kết: http://www.sciepub.com/education/content/9/4

2661-3174

Endocrine Tests and/or Testicular Volume are Not Predictive of Successful Sperm Retrieval by Conventional Multiple Testicular Sperm Extraction in Nonobstructive Azoospermia

Fertility & Reproduction, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Quốc Huy
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S266131822050019X

2188-0603

Using Sitcoms in a Conversation class: A case study at Hue University of Foreign Languages

The Journal of Teachers Helping Teachers, 2020
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Ngọc Ái Thư (Chính)
Liên kết: http://thtjalt.bravesites.com/files/documents/2dd65a96-be19-447a-9bf2-0fb9b31651c5.pdf

2193-6471

An update and reassessment of vascular plant species richness and distribution in Bach Ma National Park, Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nguyễn Thới Trung (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Đỗ Trung Đông, Phạm Gia Tùng, Lê Thành An, Nguyễn Vũ Bảo Chi
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/270

2193-6471

Understanding local and scientific knowledge in flooding adaptation in the low-lying of Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính)
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/264

ISSN 2193-6471

STUDY THE IMPACT FACTORS OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL LAND USE IN PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh