Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2572-8288

Inhibitory, biocompatible, and pharmacological potentiality of dammarenolic-acid derivatives towards α-glucosidase (3W37) and tyrosine phosphatase 1B (PTP1B)

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Nguyễn Văn Huế, Thanh Q. Bui, Nguyen Thanh Triet, Tran Van Chen, Nguyen Van Long, Irina Smirnova, Anatasia Petrova, Tran Thi Phuong Thao (Chính), Pham Thi Ninh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100189

A Rare Case of Fungal Burn Wound Infection Caused by Fusarium solani in Vietnam

Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports, 2022
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu, Que Anh Tram (Chính), Nguyen Thai Ngoc Minh, Do Ngoc Anh, Nguyen Nhu Lam, Tran Ngoc Dung, Le Tran Anh
Liên kết: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2324709620912122

2572-8288

Theoretical study on inhibitability of some natural alkaloids against influenza virus hemagglutinin and SARS-CoV-2 main protease

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Tran Van Chen, Phan Tu Quy, Ly Nguyen Hai Du, To Dao Cuong, Nguyen Thanh Triet, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100175

1881-2473

Comparison of the Initial Overseas Evacuation Operations due to COVID-19: A Focus on Asian Countries

Journal of Disaster Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Liên, Hồ Quốc Dũng
Liên kết: https://doi.org/10.20965/jdr.2021.p1137

2572-8288

In silico study on inhibitability of flavonoidal derivatives against Helicobacter pylori and their pharmacological potentiality

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Ly Nguyen Hai Du, Nguyen Thanh Triet, Thanh Q. Bui, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Quốc Thắng, To Dao Cuong, Tran Van Chen, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100170

2572-8288

An in silico study on inhibitability of Baloxavir marboxil, Baricitinib, Galidesivir, Nitazoxanide, and Oseltamivir against SARS-CoV-2

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Nguyễn Thị Thanh Hải, Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Hồ Vũ Phong, Ngũ Trường Nhân, Phan Tứ Quý (Chính), Nguyễn Phương Đại Nguyên, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100145

2308-0477

A computational screening on inhibitability of Piper betle essential oil chemical structures against spike proteins of mutated SARS-CoV-2-variants D614G, N501Y and S477N

Smart Science, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phan Tu Quy (Chính), Trần Thị Ái Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hải, Thanh Q. Bui (Chính), Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thành Triết, Phan Phước Hiền, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/23080477.2021.2003948

2572-8288

In silico screening for inhibitory potentiality towards protein structure tyrosine phosphatase 1B of sulfonylureas derivatives

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Thanh Q. Bui (Chính), Bui Thi Thoi (Chính), Phan Tu Quy, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Tran Thi Phuong Thao (Chính), Tran Van Chien, Tran Van Loc, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/vjch.202100120

2572-8288

Phytochemistry and anti-inflammatory activity of iridoids from Dolichandrone spathacea collected in the mangrove forest of Phu Loc district, Thua Thien Hue province, Vietnam

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Nguyen Linh Chi, Nguyen Thi Luu, Nguyen Thi Dung, Tran Van Loc, Nguyen Van Tuan, Trieu Quy Hung, Nguyễn Thị Ái Nhung