Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0972-8279, E-ISSN: 0974-942X

Temporomandibular Disorder Signs, Occlusal Support, and Craniofacial Structure Changes Among the Elderly Vietnamese

Journal of Maxillofacial and Oral Surgery, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Toại, Minh Son Nguyen, Mare Saag, Ülle Voog-Oras, Triin Jagomägi
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12663-017-1057-0

2045-9831

The synthesis of TiO2 nanoparticles using sulfuric acid method with the aid of ultrasound

Nanomaterials and Energy, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Trùng Dương (Chính), Lê Đại Vương, Nguyễn Mạnh Sơn, Hồ Văn Tuyến, Trương Văn Chương
Liên kết: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/10.1680/jnaen.17.00009

1868-310X, E-ISSN: 1868-6001

Thalassemia and hemoglobinopathies in an ethnic minority group in Central Vietnam: Implication to health burden and relationship between two ethnic minority group

Journal of Community Genetics, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Văn Hòa, Kanokwan Sanchaisuriya, Pattara Sanchaisuriya
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s12687-017-0306-8

0138-4821

Characterizations of zero-dimensional complete intersections

Beitrage zur Algebra und Geometrie, 2017
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Martin Kreuzer, Lê Ngọc Long (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s13366-016-0311-9

2057-4347

Occlusal features and need for orthodontic treatment in persons with osteogenesis imperfecta

CLINICAL AND EXPERIMENTAL DENTAL RESEARCH, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Minh Son Nguyen, Hồ Duy Bính, Khac Minh Nguyen, Katre Maasalu, Sulev Kõks, Aare Märtson, Mare Saag, and Triin Jagomägi
Liên kết: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29744175

Synthesis and characterization of chitosan-coated magnetite nanoparticles and their aplication in curcumin drug delivery

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2017
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/309164777

Changing arenas for agricultural climate change adaptation in Vietnam

Development in Practice, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: ESCI
Tác giả: Ian Christoplos (Chính), Lê Đức Ngoan, Lê Thị Hoa Sen, Nguyễn Thị Thanh Hương, Huy Nguyễn
Liên kết: https://doi.org/10.1080/09614524.2017.1285272

0219-581X

Green Synthesis of Silver Nanoparticles from Fresh Leaf Extract of Centella asiatica and Their Applications

International Journal of Nanoscience, 2017
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Đại Vương (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1142/S0219581X16500186

0033-6882

General English Proficiency or English-for-Teaching? The preferences of in-service teachers

RELC Journal, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Liên kết: https://doi.org/10.1177/0033688217691446

2163-9159

Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamesemarket segment

Journal of Global Scholars of Marketing Science, 2017
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Trần P Trang; (Chính), Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Quang Trực
Liên kết: https://doi.org/10.1080/21639159.2016.1265322