Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên cứu chức năng hoá vật liệu mao quản trung bình MCM-41 với 3-mercaptopropyltrimetoxysilan bằng phương pháp trực tiếp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Dũ, Phạm Đình, Nguyễn Thùy Phương, Trần Xuân Mậu, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa

So sánh hoạt tính cảm biến khí etanol của hai loại vật liệu nano oxit thiếc có cấu trúc đa chiều 1-3 urchin và 0-3 cầu xốp

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Hòa, Hiếu, Nguyễn Văn, Đinh Quang Khiếu, Trần Thái Hòa

Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang pha tạp europi và neodym.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu tổng hợp glutamat neodym làm phân bón vi lượng.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Zn (II) của zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền, Nguyễn Đức Vũ Quyên

2043-6262

The effect of TiO2 nanotubes on the sintering behavior and properties of PZT ceramics.

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2011
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trương Văn Chương, Quang Tien Dung Le, and Phuong Anh Do.

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.) I. Các hợp chất triterpen khung lupan Study on chemical constituents of Artocarpus lakoocha Roxb. I. Lupanes

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Anh; Trần Văn Sung

Nghiên cứu thành phần hóa học cây Chay (Artocarpus lakoocha Roxb.): II. Các hợp chất triterpen, steroid và monoglycerid

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Anh; Trần Văn Sung

Thành phần hóa học từ vỏ thân Mít dai (Artocarpus heterophyllus) trồng ở Việt Nam

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo, Võ Thị Phương; Nguyễn Thị Hoàng Anh; Trần Văn Sung

Nghiên cứu thủy luyện monazit Quảng Trị thu tổng oxit đất hiếm.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

Nghiên cứu chiết La, Pr, Nd, Sm bằng dibutylbutylphotphonat từ môi trường axit clohidric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu chiết một số nguyên tố đất hiếm La, Pr, Nd, Y bằng axit mono(2-etylhexyl)-photphoric từ môi trường axit nitric.

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)