Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0972-5555

Schützenberger's factorization on the (completed) Hopf algebra of $q-$stuffle product

JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications, 2013
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính), Gérard H. E. DUCHAMP, V. HOANG NGOC MINH
Liên kết: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00823968/document

2073-445X

Compensation and resettlement policies after compulsory land acquisition for hydropower development in Vietnam: policy and practice

LAND, 2013
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Hữu Tỵ (Chính), A. C. M. Van Westen, Annelies Zoomers
Liên kết: https://doi.org/10.3390/land2040678

Cytotoxic compounds from Brucea mollis

Scientia Pharmaceutica, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Hồ Việt Đức
Liên kết: https://dx.doi.org/10.3797/scipharm.1206-02

Các thông số chất lượng của fucoidan và một số sản phẩm khác được phân lập từ rong mơ (Sargassum) Thừa Thiên Huế

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Thị Văn Thi, Lê Trung Hiếu

Synthesis and characterization of chitosan-coated magnetite nanoparticles and their aplication in curcumin drug delivery

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2012
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Phạm Xuân Nui (Chính), Tan Phuoc Nguyen, Tuyet Nhung Pham,, Thi Thuy Nga Tran, Trần Thị Văn, Trần Thị Văn Thi
Liên kết: https://doi.org/10.1088/2043-6262/7/4/045010

1492-6156

Fonctions dans un environnement numérique d'apprentissage: étude des apprentissages des élèves sur deux ans

Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Kiêm Minh

Les fonctions dans un environnement numérique d'apprentissage:étude des apprentissages des éleves sur deux ans

Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Kiêm Minh

1432-847X, E-ISSN: 1867-383X

Valuation of species and nature conservation in Asia and Oceania: a meta-analysis

Environmental Economics and Policy Studies, 2012
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lindhjem, H, Trần Hữu Tuấn
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s10018-011-0019-x

2047-6841

Rate ofConfined Phonon Excitation in Rectangular Quantum Wires

International Journal of Computational Materials Science and Engineering, 2012
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Thu Phương, Tran Cong Phong
Liên kết: http://dx.doi.org/10.1142/S2047684112500029

2047-6841

Nonlinear current density in quantum well with parabolic potential under crossed electric and magnetic fields

International Journal of Computational Materials Science and Engineering, 2012
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Bùi Đình Hợi (Chính), Trần Công Phong

2008-9295

Chemical synthesis and antibacterial activity of novel-shaped silver nanoparticles.

International Nano Letters, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Trần Bình

Động học và các tham số nhiệt động của quá trình hấp phụ Zn(II) trong nước lên zeolit 4A tổng hợp từ tro trấu

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2011
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chính), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Hồ Thị Yến