Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC XỬ LÝ THIẾU NƯỚC LÊN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GEN MtDHDPS1 MÃ HÓA DIHYDRODIPICOLINATE SYNTHASE TRONG CÂY MEDICAGO TRUNCATULAR

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Đinh Tiến Hoàng, Ngô Thi Minh Thu, Nguyễn Việt Hà, Phạm Thi HồngTrang
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5434