Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1686-6541

Social Capital in Vietnam: An Analysis of Social Networks and Social Trust

Journal of Mekong Societies, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính)
Liên kết: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/issue/view/16863

2239-7264

Prevalence of crown and root rot of hot chilli in Central Vietnam and potential of disease management with chicken manures

Journal of Plant Pathology, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Tran Quang Khanh Van

1863-1959 (print); 1863-2378 (web)

Wild geckos considered as the natural reservoir of Salmonella Weltevreden in Southeast Asian countries

Zoonoses and Public Health, 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Võ Thị Minh Tâm

0119-8386

Death in Haruki Murakami's Novels: Shadow, Soul, and Sex

Asia-Pacific Social Science Review, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng (Chính)
Liên kết: https://apssr.com/volume-publication/apssr-volume-21-number-2/

ISSN Print: 2153-1234 ISSN Online: 2153-1242

Analysis of Malware Families on Android Mobiles: Detection Characteristics Recognizable by Ordinary Phone Users and How to Fix It

International Journal of Information Security, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Thanh Hiếu (Chính)

School Factors Causing Vietnamese Adolescents’ Anxiety in Secondary Schools

Psychology and Education, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hong-Van Thi Dinh (Chính), Le-Hang Thi Do, Mai-Huong Thi Phan
Liên kết: http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/840

0033-3077

CONTROL OF IMPORT GOODS UNDER CUSTOMS LAW - CASE IN VIETNAM

Psychology and Education, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Trần Viết Long (Chính)
Liên kết: http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/5420

2465-4418

The Cultural Integration of Working Vietnamese People in Poland: An Analysis of Integration as the Process of Immigrants’ Lived Experience

Journal of Population and Social Studies, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính)
Liên kết: http://doi.org/10.25133/JPSSv292021.026

Comparative Study of the Biochemical Response Behavior of Some Highly Toxic Minerals on Selenosis in Rats

Revista de Chimie, 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Loai Aljerf (Chính), Mike Williams, Atem Bethel Ajong, Ukaogo Prince Onydinma, Farouk Dehmchi, Ty Viet Pham, Suhasini Bhatnagar, Nasser Belboukhari
Liên kết: https://revistadechimie.ro/Articles.asp?ID=8415

2456-6772

Depressive Disorder in Adolescents in Terms of Gender and Grade: A Case Study in Thua Thien Hue Province, Vietnam

Studies on Ethno-Medicine, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Nguyễn Thế Lợi, Đậu Minh Long

0972-2025

THE EFFECTS OF PLANT GROWTH REGULATORS ON in-vitro CULTURE OF Abelmoschus sagittifolius

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2021
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Phạm Thành (Chính), Nguyễn Thị QUỳnh, Nguyễn Cẩm Ly, Trần Minh Đức, Trần Văn Giang
Liên kết: https://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/issue/view/839