Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2662-9283

Paradoxes in community-based tourism initiatives: insights from two case studies in central Vietnam

SN Social Sciences, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyen Quang Tan (Chính), Fumikazu Ubukata, Nguyen Cong Dinh
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s43545-022-00370-3

Eimeria tenella Infection Modulates The Expression Levels Of Intestinal Epithelial Barrier–Related Genes In Chicken

Journal of Environmental Science and Health - Part A Environmental Science and Engineering, 2021
Lĩnh vực: THÚ Y
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Hoàng Sơn Hưng
Liên kết: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jesss/10/Supplement/10_MR04_p13/_pdf/-char/en

ISSN 2005-3037 (Print) ISSN 2465-8804 (Online)

The Identity of the Subaltern Class in Adiga’s The White Tiger

International Journal of Diaspora & Cultural Criticism, 2021
Lĩnh vực: Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Trần Thùy Anh (Chính)

0138-9491

A SEMANTIC-BASED IMAGE RETRIEVAL SYSTEM USING A HYBRID METHOD K-MEANS AND K-NEAREST-NEIGHBOR

Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos Nominatae, Sectio Geologica, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Mạnh Thạnh (Chính), Nguyễn Thị Uyên Nhi, Nguyễn Thị Uyên Thi, Văn Thế Thành

School Factors Causing Vietnamese Adolescents’ Anxiety in Secondary Schools

Psychology and Education, 2021
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: Khác
Tác giả: Hong-Van Thi Dinh (Chính), Le-Hang Thi Do, Mai-Huong Thi Phan
Liên kết: http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae/article/view/840

1945-4570 (print); 1945-4732 (online)

Polymorphic analysis of COI gene of longarm mullet Moolgarda cunnesius (Valenciennes, 1836) in Thua Thien Hue, Vietnam

Stem Cell, 2021
Lĩnh vực: Di truyền học
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Đức Tuệ, Võ Văn Quý, Trần Quốc Dung (Chính)

Developing Integrated Teaching Capacity Following STEM Educational Orientation for Pedagogical Chemistry Students

American Journal of Educational Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Thị Thuận An (Chính), Nguyễn Mậu Đức, Trịnh Lê Thiện
Liên kết: http://www.sciepub.com/education/content/9/4

1345-9961

Genetic variants of RNF212 involved in meiotic recombination rate and its relation with conception rate in Japanese Black cattle

The Journal of Animal Genetics, 2021
Lĩnh vực: Di truyền học, Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính)

0033-3077

Women Education in the Colonial Context: The Case of the Philippines

Psychology and Education, 2021
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Hiệp, Trần Đình Hùng, Trần Hoàng Long, Nguyễn Tuấn Bình, Trần Thái Bảo
Liên kết: https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.2076