Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2193-6471

An update and reassessment of vascular plant species richness and distribution in Bach Ma National Park, Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Thực vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nguyễn Thới Trung (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Quang Tân, Đỗ Trung Đông, Phạm Gia Tùng, Lê Thành An, Nguyễn Vũ Bảo Chi
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/270

2193-6471

Understanding local and scientific knowledge in flooding adaptation in the low-lying of Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính)
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/264

ISSN 2193-6471

STUDY THE IMPACT FACTORS OF CLIMATE CHANGE ON AGRICULTURAL LAND USE IN PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Hồ Nhật Linh

2005-3037 (print); 2465- 8804 (online)

J.M. Coetzee's Disgrace: Expression of Disgrace in Contemporary Post-Apartheid South- Africa

International Journal of Diaspora & Cultural Criticism, 2020
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Trần Thùy Anh (Chính)
Liên kết: http://home.konkuk.ac.kr:8080/cms/Site/jsp/dcc/sub.jsp?menuId=17445584

Some results on slices and entired graphs in certain weighted warped products

East-West Journal of Mathematics, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.36853/ewjm.2020.21.01/06

2188-0603

The efficacy of different kinds of writing feedback on learner performance of IELTS-types practice essays: Two cases studies

The Journal of Teachers Helping Teachers, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Ngôn ngữ học ứng dụng
Danh mục: Khác
Tác giả: Micheal Carroll (Chính), TRẦN THỦY KHÁNH QUỲNH
Liên kết: http://wordhunters.com/tht/Volume5_2017.pdf

ISSN 2576-196X (Print) ISSN 2576-1951 (Online)

The Preservation of Culture-Specific Items in Translation from Vietnamese to English

Global Research in Higher Education, 2020
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

2193-6471

Linking land subsidence to soil types within Hue city in Central Vietnam

Journal of Vietnamese Environment, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Andreas BRAUN (Chính), Volker HOCHSCHILD, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Felix BACHOFER
Liên kết: https://journals.qucosa.de/jve/article/view/238/237

2615-9678

REPRESENTATION OF SOME SPECIAL FUNCTIONS ON TRANSCENDENCE BASIS

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2020
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Văn Chiến (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5636