Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Local feed resources in smallholder pig development in central Vietnam

In the 1995 Workshop Proceedings on Exploiring Approaches to Research in the Animal Sciences in Vietnam (ed. W.J. Pryor), Hue, Vietnam , 1996
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Nguyên Kim Đường, Nguyễn Thị Lộc, Dư Thanh Hằng