Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Duy Phương

188/2008/CXB/35-32/YH

Giáo trình bệnh học nội khoa tập 1

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

200/QĐ-ĐHH-NXB 27/12/2012

Giáo trình giảng dạy thực địa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Võ Tam (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

142/QĐ/ĐHH-NXB 16/6/2009

Giáo trình nội khoa cơ sở

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

140/QĐ-ĐHH-NXB 15/6/2009

Giáo trình sau đại học Hồi sức cấp cứu

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Hải Thủy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

81/QĐ-ĐHH-NXB 4/8/2014

Giáo trình sau đại học Tim mạch học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Anh Vũ (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến, Lê Thị Bích Thuận, Nguyễn Cửu Long

135/QĐ-ĐHH-NXB 20/6/2011

Sách đào tạo chuyên ngành Y học gia đình Nội khoa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Hữu Dàng (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

Đăng ký thống kê đất đai và bất động sản

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Lê Ngọc Phương Quý (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ biên), Dương Thị Thu Hà

Thực hành hóa học phân tích định tính

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Ngô Văn Tứ, Nguyễn Đình Luyện, Hà Thùy Trang

978-604-974-464-8

Chiến lược và Chính sách Môi trường

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Anh Tuấn, Đường Văn Hiếu, Hoàng Công Tín

9786046550846

Quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp

NXB Lao động xã hội, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phan Thanh Hoàn (Chủ biên)

Critical thinking in English language teaching

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Võ Thị Liên Hương