Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-430-8

Bài tập Ngữ văn 10 (Tập hai)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-337-432-2

Ngữ văn 10 (sách giáo viên)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 10

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 7

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Thừa Thiên Huế - Lớp 6

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

978-604-337-589-3

Kỷ yếu Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Tác giả: Thanh Ngân Lê

978-604-032761-1

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10, Sách giáo viên

NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-0-32701-7

Chuyên đề Ngữ văn 10 (Bộ Chân trời sáng tạo)

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-0-32701-7

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-959-997-2

Công tác truyền thông trong hoạt động bảo tàng và di tích Thực trạng - Giải pháp

NXB Thuận Hoá, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Lê Hà Minh Nhật

978-604-337-363-9

Hội thảo Khoa học Quốc tế Văn hoá và Giáo dục lần thứ II (ICCE 2021)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Thị Quế Châu