Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN 978 - 604 - 73 - 6810 - 5

Hội thảo khoa học quốc tế: Nghề Công tác xã hội Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực hành

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-959-592-9

Sustainability of traditional community house in modern contexts (Tính bền vững của nhà cộng đồng truyền thống trong bối cảnh hiện đại)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chủ biên), Trương Hoàng Phương (Chủ biên), Miki Yoshizumi (Chủ biên), Kobayashi Hirohide (Chủ biên)

978-604-959-592-9

Sustainability of traditional community house in modern contexts (Tính bền vững của nhà cộng đồng truyền thống trong bối cảnh hiện đại)

NXB Thuận Hoá, 2020
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc, Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Xuân Hồng, Trương Thị Xuân Nhi

978-604-73-7400-7

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả:

978-604-54-5900-3

Toán 1

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn

ISBN: 978 -604-73-7400-7

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Đoàn Đức Hiếu, Phùng Thế Anh, Nguyễn Thị Phượng ,Trần Ngọc Chung (Chủ biên), Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Vân An

chuyên đề duy vật biện chứng

2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa

978-604-65-4482-1

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: "Khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam: Cơ hội phát triển bền vững"

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga

ISBN-978-604-60-3074-8

Hội thảo bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 18-Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh trong điều kiện nhà lưới

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chủ biên), Trần Hà Phong, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh

“The Relation Between Vietnam and Portugal the Past and the Present”,

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Thị Tâm

25 năm hợp tác nghiên cứu Nông Nghiệp Việt Nam - ACIAR

NXB Nông Nghiệp, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả