Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-984-1

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CÔNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Nguyễn Thị Nhật Linh

Chăn nuôi lợn

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên), Phan Thanh Linh, Trần Phước Đông, Trần Thanh Hải

Hướng dẫn vận hành trại lợn

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Dương Thanh Hải (Chủ biên), Phan Thanh Linh, Trần Phước Đông, Trần Thanh Hải

978-604-924-334-9

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất (Chủ biên), Bùi Cách Tuyến (Chủ biên), Phạm Văn Kim (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường

978-604-912-988-9

Bệnh Cây

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Nga

2467-2018/CXBIPH/01-28/ĐHH

Thụ tinh nhân tạo cho gia súc

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, THÚ Y
Tác giả: Lê Văn Phước (Chủ biên), Phan Vũ Hải, Hoàng Trung Thành, Trần Thị Quỳnh Trang

1760-2018/CXBIPH/06-21/ĐHH

Thú y cơ bản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, THÚ Y
Tác giả: Lê Văn Phước (Chủ biên), Hoàng Thị Như Hằng, Văn Thị Hoàng Oanh

978-604-912-945-2

Sâu bệnh hại cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Thị Giang, Phan Văn Nhân, Nguyễn Thu Trang

Bệnh học thuỷ sản

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chủ biên), Trương Thị Hoa, Nguyễn Đức Quỳnh Anh, Võ Đức Nghĩa, Lê Văn Bảo Duy, Nguyễn Thị Huế Linh

978-604-912-773-1

Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng trong sử dụng đất ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Dương Quốc Nõn, Phan Thị Phương Nhi

Công nghệ sản xuất giống cây trồng

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Lê Tiến Dũng (Chủ biên), Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Tiến Long, Lê Như Cương, Phan Thị Phương Nhi

Đất và Phân bón (5 tín chỉ)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chủ biên), Lê Thanh Bồn (Chủ biên), Lê Thiên Vinh, Trương Thị Ly Na