Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thiếu nước sạch đến hoạt động đời sống của người dân tại xã Hương Hữu, Nam Đông, Thừa Thiên Huế

2020 - 2020
Hình thức: nghiên cứu cấp trường ĐHNL Huế
Quy mô: Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Địa chỉ áp dụng: Nam Đông, Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Thị Ánh Nguyệt (Chính)