Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đặng Bảo Thuyên
  • 140000.0004

Trần Đặng Bảo Thuyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá phân tích

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Hiếu Quang
  • 140000.0024

Trần Hiếu Quang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thực vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Thực vật học

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Khương Duy

Trần Khương Duy

Ngành đào tạo:
Lâm học

Chuyên ngành đào tạo:
Lâm học

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Quang Lộc
  • 140000.0034

Trần Quang Lộc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết
Trần Thị Tú
  • 140000.0015

Trần Thị Tú
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Viện Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết