Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục thể chất

Đơn vị quản lý:
Phòng Đào tạo - Khoa học - Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết