Dữ liệu Nhà khoa học

Đậu Tuấn Ngọc
 • 300000.0285

Đậu Tuấn Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đinh Khắc Quỳnh Giang
 • 300000.0270

Đinh Khắc Quỳnh Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí học

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đinh Thị Phòng
 • 300000.0355

Đinh Thị Phòng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Diên
 • 300000.0024

Đỗ Diên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá lý thuyết và hoá lý

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Thu Thủy
 • 300000.0278

Đỗ Thu Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đoàn Lê Minh Châu

Đoàn Lê Minh Châu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xã hội học

Chuyên ngành đào tạo:
Xã hội học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đoàn Thị Hồng Phước
 • 300000.0125

Đoàn Thị Hồng Phước
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Lê Dũng
 • 300000.0348

Hà Lê Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Trần Thùy Dương
 • 300000.0291

Hà Trần Thùy Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Dũng
 • 300000.0282

Hồ Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí và truyền thông

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Đức Tâm Linh
 • 300000.0164

Hồ Đức Tâm Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý vô tuyến điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Sỹ Thái
 • 300000.0324

Hồ Sỹ Thái
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI

Chuyên ngành đào tạo:
Công tác xã hội

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết