Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Thị Diệu Trang
 • 300000.0420

Hồ Thị Diệu Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Báo chí học

Chuyên ngành đào tạo:
Báo chí học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Trung Thành

Hồ Trung Thành
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lý - Địa chất

Xem chi tiết
Hồ Vũ Ngọc Phương
 • 300000.0475

Hồ Vũ Ngọc Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Chuyên ngành đào tạo:
Lý thuyết tối ưu

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Hoa Thám
 • 300000.0250

Hoàng Hoa Thám
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chất học

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Lê Hà
 • 300000.0442

Hoàng Lê Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Lê Thúy Nga
 • 300000.0299

Hoàng Lê Thúy Nga
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Vĩnh
 • 300000.0338

Hoàng Ngọc Vĩnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Hương Giang
 • 300000.0274

Hoàng Thị Hương Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Mỹ Hằng
 • 300000.0460

Hoàng Thị Mỹ Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Thị Tố Phượng
 • 300000.0156

Hoàng Thị Tố Phượng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý vô tuyến và điện tử

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý vô tuyến và điện tử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hoàng Trần Như Ngọc
 • 300000.0473

Hoàng Trần Như Ngọc
Đại học

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Khổng Thị Thu Thảo
 • 300000.0418

Khổng Thị Thu Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết