Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Thanh Mai
  • 300000.0268

Đinh Thị Thanh Mai
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:
Hán nôm

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Quang Thiên
  • 300000.0262

Đỗ Quang Thiên
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chất công trình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đỗ Thị Việt Hương
  • 300000.0256

Đỗ Thị Việt Hương
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học trái đất

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Đoàn Suy Nghĩ
  • 300000.0229

Đoàn Suy Nghĩ
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Mô - phôi và tế bào học

Chuyên ngành đào tạo:
Mô - phôi và tế bào học

Đơn vị quản lý:
Khoa Sinh học

Xem chi tiết
Đường Văn Hiếu
  • 300000.0387

Đường Văn Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Ngọc Hòa
  • 300000.0288

Hà Ngọc Hòa
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hà Văn Hành
  • 300000.0257

Hà Văn Hành
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tự nhiên

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Minh Đồng
  • 300000.0336

Hồ Minh Đồng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Triết học

Chuyên ngành đào tạo:
Triết học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Ngọc Phiến
  • 300000.0174

Hồ Ngọc Phiến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Thế Hà
  • 300000.0295

Hồ Thế Hà
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Hồ Tiểu Ngọc

Hồ Tiểu Ngọc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Khoa Ngữ văn

Xem chi tiết
Hoàng Công Tín

Hoàng Công Tín
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Khoa Môi trường

Xem chi tiết