Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tuấn Bình
  • 400000.0103

Nguyễn Tuấn Bình
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Phương

Nguyễn Thị Hoài Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ học

Đơn vị quản lý:
Khoa Ngữ văn

Xem chi tiết
Nguyễn Phước Cát Tường
  • 400000.0158

Nguyễn Phước Cát Tường
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết