Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Quỳnh Trang
 • 400000.0379

Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Sinh lý học thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tân An
 • 400000.0024

Nguyễn Thị Tân An
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thủy
 • 400000.0044

Nguyễn Thị Thủy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý chất rắn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tịnh Thy
 • 400000.0071

Nguyễn Thị Tịnh Thy
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học nước ngoài

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học nước ngoài

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Bình
 • 400000.0103

Nguyễn Tuấn Bình
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Vĩnh
 • 400000.0233

Nguyễn Tuấn Vĩnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thuấn
 • 400000.0084

Nguyễn Văn Thuấn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Phạm Thành
 • 400000.0178

Phạm Thành
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Phạm Thị Thúy Hằng
 • 400000.0174

Phạm Thị Thúy Hằng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Tạ Thị Kim Nhung
 • 400000.0231

Tạ Thị Kim Nhung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Thị Hải Lê
 • 400000.0104

Trần Thị Hải Lê
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Thị Thủy Thương Ngọc
 • 400000.0234

Trần Thị Thủy Thương Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết