Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Huế
  • 400000.0078

Hoàng Thị Huế
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Nhung
  • 400000.0232

Nguyễn Thùy Nhung
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết