Dữ liệu Nhà khoa học

Khương Anh Sơn
  • 600000.0277

Khương Anh Sơn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật điện

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Kiều Thị Huyền

Kiều Thị Huyền
Tiến sĩ khoa học

Ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lại Viết Thắng
  • 600000.0055

Lại Viết Thắng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Anh Phúc
  • 600000.0528

Lê Anh Phúc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tự động hoá

Chuyên ngành đào tạo:
Tự động hoá

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Chí Hùng Cường

Lê Chí Hùng Cường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Chuyên ngành đào tạo:
Phát triển nông thôn

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Đình Huy
  • 600000.0085

Lê Đình Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Đức Thạo

Lê Đức Thạo
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Khoa Chăn nuôi - Thú y

Xem chi tiết
Lê Hữu Ngọc Thanh

Lê Hữu Ngọc Thanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Lê Khắc Phúc
  • 600000.0037

Lê Khắc Phúc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Minh Đức

Lê Minh Đức
Kỹ sư

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Lê Ngọc Đoàn

Lê Ngọc Đoàn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Lê Ngọc Phương Quý
  • 600000.0063

Lê Ngọc Phương Quý
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa chính

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết