Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Mão
  • 500000.0253

Nguyễn Văn Mão
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Đoàn Văn Minh
  • 500000.0166

Đoàn Văn Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Chuyên ngành đào tạo:
Y học cổ truyền

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Hoàng Phước Minh

Hoàng Phước Minh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Chuyên ngành đào tạo:
Mũi họng

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Tai Mũi Họng

Xem chi tiết
Huỳnh Văn Minh
  • 500000.0353

Huỳnh Văn Minh
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nội khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Nội khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Minh
  • 500000.0229

Nguyễn Văn Minh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Chuyên ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Phan Hữu Ngọc Minh
  • 500000.0427

Phan Hữu Ngọc Minh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Chuyên ngành đào tạo:
Tai Mũi họng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Phan Văn Năm
  • 500000.0285

Phan Văn Năm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lao

Chuyên ngành đào tạo:
Lao

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Phan Thị Bích Ngọc

Phan Thị Bích Ngọc
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Y tế công cộng

Xem chi tiết
Hồ Hoàng Nhân
  • 500000.0132

Hồ Hoàng Nhân
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Dược học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Lê Nghi Thành Nhân
  • 500000.0309

Lê Nghi Thành Nhân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Viết Nhân
  • 500000.0216

Nguyễn Viết Nhân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Y sinh học di truyền

Chuyên ngành đào tạo:
Y sinh học di truyền

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Văn Phú
  • 500000.0325

Nguyễn Đoàn Văn Phú
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Chuyên ngành đào tạo:
Ngoại khoa

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết