Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Lê Hồng Ngọc
  • 800000.0182

Hà Lê Hồng Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hà Ngọc Thùy Liên

Hà Ngọc Thùy Liên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý nhân lực

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Khánh Ngọc Bích
  • 800000.0116

Hồ Khánh Ngọc Bích
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Lê Phương Thảo
  • 800000.0060

Hồ Lê Phương Thảo
Giáo sư danh dự - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hồ Minh Toàn
  • 800000.0089

Hồ Minh Toàn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Giang
  • 800000.0262

Hoàng Giang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Hạnh Nguyên

Hoàng Hạnh Nguyên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Diễm Thư

Hoàng Thị Diễm Thư
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Kim Thoa
  • 800000.0165

Hoàng Thị Kim Thoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Liễu

Hoàng Thị Liễu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chính sách công

Chuyên ngành đào tạo:
Chính sách công

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Hoàng Thuỳ Dương
  • 800000.0172

Hoàng Thuỳ Dương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kế toán

Chuyên ngành đào tạo:
Kế toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Lê Anh Quý
  • 800000.0255

Lê Anh Quý
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết