Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Văn Xuân
 • 800000.0139

Mai Văn Xuân
Phó giáo sư - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Minh Tâm
 • 800000.0112

Ngô Minh Tâm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Sỹ Hùng
 • 800000.0066

Ngô Sỹ Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý và phân tích thông tin kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Thời Nhân
 • 800000.0096

Ngô Thời Nhân
Khác

Ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Chuyên ngành đào tạo:
Toán ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Ngô Văn Mẫn

Ngô Văn Mẫn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Ánh Dương
 • 800000.0133

Nguyễn Ánh Dương
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Hào
 • 800000.0125

Nguyễn Đăng Hào
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Đình Chiến
 • 800000.0256

Nguyễn Đình Chiến
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Kiên
 • 800000.0243

Nguyễn Đức Kiên
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hải Yến
 • 800000.0155

Nguyễn Hải Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế phát triển

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Minh Trang
 • 800000.0054

Nguyễn Hồ Minh Trang
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Phương Thảo
 • 800000.0178

Nguyễn Hồ Phương Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Chuyên ngành đào tạo:
Tài chính và ngân hàng

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài chính - Ngân hàng

Xem chi tiết