Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-22

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Lê Quang Cảnh, Trần Hiếu Quang

Bảo vệ môi trường 2016

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2016

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm), Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Quang Lộc, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Hiếu Quang, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Đinh Thanh Kiên, Lê Quang Cảnh

Bảo vệ MT 2012

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2012

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Cẩm Yến

B2012-DHH-59

Nghiên cứu sản xuất enzyme chitinase tái tổ hợp ở quy mô pilot

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng

Bảo vệ MT 2011

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2011

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Thị Cẩm Yến

Bảo vệ MT 2010

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2010

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Trần Quang Lộc, Trần Thị Tú, Lê Thị Diễm Kiều, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Thị Cẩm Yến

B2010-DHH09-04

Nghiên cứu tạo dòng phân tử gen serine protease thủy phân fibrin từ giun quế (Perionyx excavatus)

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Song, Trần Văn Thiện, Đặng Phước Hải

B2010-DHH09-06

Nghiên cứu đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chủ nhiệm), Trần Quang Lộc, Trần Đặng Bảo Thuyên, Trần Thị Tú, Nguyễn Quang Hưng

B2010-DHH09-05

Đánh giá hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Huế do hoạt động giao thông đường bộ đến năm 2020.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Ngọc Hiếu