Dữ liệu đề tài

B2010-DHH09-04

Nghiên cứu tạo dòng phân tử gen serine protease thủy phân fibrin từ giun quế (Perionyx excavatus)

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Song, Trần Văn Thiện, Đặng Phước Hải

B2010-DHH09-06

Nghiên cứu đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chủ nhiệm), Trần Quang Lộc, Trần Đặng Bảo Thuyên, Trần Thị Tú, Nguyễn Quang Hưng

B2010-DHH09-05

Đánh giá hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Huế do hoạt động giao thông đường bộ đến năm 2020.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Ngọc Hiếu

B2010-DHH09-4

Nghiên cứu tạo dòng phân tử gen serine protease thủy phân fibrin từ giun quế (Perionyx excavatus).

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

B2009-ĐHH-09-05

Đánh giá hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Huế do hoạt động giao thông đường bộ đến năm 2020

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thị Ngọc Hiếu, Lê Quang Cảnh, Nguyễn Đăng Hải, Hồ Ngọc Anh Tuấn

Bảo vệ MT 2009

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2009

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Trần Quang Lộc, Trần Thị Tú, Trần Thị Liên; Nguyễn Đăng Hải; Lê Thị Diễm Kiều

B2009-DHH09-02

Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng, Đinh Thanh Kiên, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Như Thuấn;

Bảo vệ MT 2008

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2008

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Trần Quang Lộc, Trần Thị Tú, Nguyễn Thị Cẩm Yến

Bảo vệ MT 2007

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2007

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Huy Anh, Trần Thị Tú

Bảo vệ MT 2006

Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2006

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Thị Tú, Nguyễn Thị Cẩm Yến

Bảo vệ MT 2004

Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Hương ở Thành Phố Huế năm 2004

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu

Bảo vệ MT 2003

Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường Nước Sông Hương Ở Thành Phố Huế Năm 2003

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy