Dữ liệu đề tài

DP-DT.

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 1995 - 2000

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh