Dữ liệu đề tài

B1999-DHH01-44

Tổ chức quản lý hồ sơ lưu trữ trên máy tính

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Lan Giao

B1999-DHH01-46

Địa danh ở thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Tất Thắng

B1996-01-08

Làng xã truyền thống và việc xây dựng nông thôn mới hiện nay ở TT. Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tân

BVII1.2-2011.04

Lịch sử tiếp nhận phân tâm học ở Việt Nam-Lý thuyết và ứng dụng trong văn học

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thế Hà, Phan Tuấn Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Trần Nhật Thu, Nguyễn;Mạnh;Tiến

BNAOSTED-VII1.2-2011.04

Lịch sử tiếp nhận phân tâm học ở Việt Nam - Lý thuyết và ứng dụng trong văn học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thế Hà

B098675

Tiếp nhận Mỹ học tiếp nhận ở Việt Nam

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thế Hà

B2012-03-05

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật Hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà

BCT 2012-02-05

Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Huy Phương, Đỗ Minh Đức, Phan Tự Hướng, Hoàng Hoa Thám

B2010-DHH03

Quan hệ Xiêm-Pháp từ nữa sau thế kỷ XVII đến cuối thể kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương, Trần Đình Hùng

B2010-DHH01- 95

Đánh giá hiệu quả công tác định canh - đinh cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Lới, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quang Việt

B2010-DHH01-98

Hoạt động kinh tế của cộng đồng người Hoa ở một số đô thị miền Trung Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Đăng