Dữ liệu đề tài

503.01-2020.313

Phát triển năng lực dạy học tư duy thống kê cho giáo viên toán theo tiếp cận công nghệ trên dữ liệu thực

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân An (Chủ nhiệm), Trần Dũng, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương

103.01-2018.315

Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm quá trình hấp phụ các hợp chất hữu cơ bay hơi trên bề mặt vật liệu hai chiều MoS2 và Graphene

Lĩnh vực: Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm VLLT và Vật lý tính toán
Người tham gia: Phạm Trọng Lâm, Tạ Thị Lương, Đinh Văn An, Phùng Thị Việt Bắc, Trần Thiện Lân , Dương Thị Diễm My, Nguyễn Đức Hòa

KHGD/16-20.ĐT.033

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hồng Vân, Lê Anh Phương, Đậu Minh Long, Phùng Đình Mẫn, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Thanh Hùng

NN-DAT09-TN-52

Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Hoàng Sơn

NN-DATMT 20

Nghiên Cứu Xây Dựng Các Mô Hình Sinh Thái Vacr Trên Địa Bàn Đồi Núi Huyện Nam Đông, Tỉnh TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Năm

Lý Thuyết Lượng Tử Các Quá Trình Chuyển Tải Do Tương Tác Giữa Trường Bức Xạ Điện Từ Mạnh Và Hệ Điện Tử Trong Các Bán Dẫn Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

NN-DA2010

Phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên: Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Võ Trọng An, Lê Đình, Đặng Văn Hồ, Nguyễn Đình Luyện, Trần Hữu Phong, Trần Đức Tuấn, Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vượng

NN-DA3

Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lí giáo dục về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thám, Vương Đình Thắng, Nguyễn Tương Tri, Trần Đức Tuấn

NN-DA1

Biên soạn tài liệu chuyên đề bồi dưỡng giáo viên THPT môn Giáo dục Thể chất

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Nguyễn Gắng, Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Mậu Hiển, Trần Làm, Bùi Hoàng Phúc

NN.DA2006-DHH03-15

Quan hệ đối ngoại của Xiêm từ 1782 - 1851

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương