Dữ liệu đề tài

103.01-2018.315

Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm quá trình hấp phụ các hợp chất hữu cơ bay hơi trên bề mặt vật liệu hai chiều MoS2 và Graphene

Lĩnh vực: Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm VLLT và Vật lý tính toán
Người tham gia: Đinh Văn An, Phùng Thị Việt Bắc, Trần Thiện Lân , Dương Thị Diễm My, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Trọng Lâm, Tạ Thị Lương

NN-DAT09-TN-52

Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Hoàng Sơn

NN-DATMT 20

Nghiên Cứu Xây Dựng Các Mô Hình Sinh Thái Vacr Trên Địa Bàn Đồi Núi Huyện Nam Đông, Tỉnh TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Năm

Lý Thuyết Lượng Tử Các Quá Trình Chuyển Tải Do Tương Tác Giữa Trường Bức Xạ Điện Từ Mạnh Và Hệ Điện Tử Trong Các Bán Dẫn Có Cấu Trúc Nanô

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

NN-DA2010

Phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên: Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Võ Trọng An, Lê Đình, Đặng Văn Hồ, Nguyễn Đình Luyện, Trần Hữu Phong, Trần Đức Tuấn, Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vượng

NN-DA3

Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ quản lí giáo dục về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thám, Vương Đình Thắng, Nguyễn Tương Tri, Trần Đức Tuấn

NN-DA1

Biên soạn tài liệu chuyên đề bồi dưỡng giáo viên THPT môn Giáo dục Thể chất

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Nguyễn Gắng, Nguyễn Hữu Ân, Nguyễn Mậu Hiển, Trần Làm, Bùi Hoàng Phúc

NN.DA2006-DHH03-15

Quan hệ đối ngoại của Xiêm từ 1782 - 1851

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

NN.DA2006-DHH03-07

Hình thành và phát triển các khái niệm trong phần sinh thái học ở trường THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Dạ Thủy

NN-DAKX.94.02.16.1

Tổ chức kinh tế - xã hội dải hành lang đường 9, tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1995 - 2000

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thanh