Dữ liệu đề tài

CS-DT 16-GD-20

Xây dựng tư liệu hỗ trợ phát triển vốn thành ngữ, tục ngữ cho học sinh tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Phan Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)

T.20 - GD- 04

THIẾT KẾ MỘT SỐ PHIM TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1, 2, 3

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Thị Minh Hoàng (Chủ nhiệm)

CS-DT T.20-TN.SV-04

Nghiên cứu tổng hợp phức chất đất hiếm ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Cố vấn)

T20-GD-01

Bồi dưỡng năng lực hướng nghiệp của học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm trong dạy học vật lý cấp trung học phổ thông

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Quách Nguyễn Bảo Nguyên (Chủ nhiệm)

Mã số: T.20 – GD – 07

Thiết kế hệ thống trò chơi giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thích ứng với hoạt động học tập ở trường tiểu học,

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chủ nhiệm)

TX.20-XH-02

Tính chất hồi cố trong "Kinh thánh của một người" (Cao Hành Kiện)

Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Đơn vị chủ trì : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Thị Tịnh Thy (Chủ nhiệm)

CS-DT-T.20-TN-09

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN, Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Công nghệ thông tin
Người tham gia: Phan Hoàng Nam (Chủ nhiệm), Lê Tấn, Võ Phước Thăng

T.20 – TN – 11

XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU TIẾNG VIỆT CHO BÀI TOÁN TRẢ LỜI CÂU HỎI TRỰC QUAN (VQA)

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tin học
Người tham gia: Vĩnh Anh Nghiêm Quân (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Nguyễn Thị Lan Anh

T.20-XH-06

Sự tham gia của Hà Lan trong cách mạng Mỹ từ 1774 đến 1783

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thành Nam (Chủ nhiệm)

T20-TN-06

Định danh và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sinh tổng hợp protease ngoại bào của một số chủng Bacillus sp. từ nước thải sản xuất

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Cơ (Chủ nhiệm), Hoàng Xuân Thảo, Nguyễn Tý

T20 - TN - 12

Lý thuyết đồ thị: cấu trúc đại số và các khía cạnh tổ hợp

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Lê Mạnh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn