Dữ liệu đề tài

QT-DA

Inclusion of biochar in pigs' diet to mitigate ammonia emission from pig manure

Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Hải Quân (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Võ Thị Minh Tâm

TTH.2021-KC.21

Nghiên cứu bảo tồn, phát triển và chế biến sản phẩm chè Truồi tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Cơ khí - Công nghệ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huế (Chủ nhiệm), Hồ Sỹ Vương, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Quốc Sinh, Phạm Hữu Tỵ, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Trần Đăng Khoa, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Diễm Hương

2223HTQT005

Multidimensional poverty, agricultural commercialization, and environmental impacts: from discovering conflicts to building sustainable livelihood models for upland communities in developing countries

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Trần Thanh Đức, Hoàng Thị Hồng Quế, Phan Việt Toàn, Hoàng Gia Hùng, Lê Thị Hoa Sen, Lê Việt Linh, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Chung, Lê Văn Nam, Lê Chí Hùng Cường, Trương Thị Hằng

QT-DA

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ DƯỚI TÁN RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ A ROÀNG, HUYỆN A LƯỚI VÀ XÃ THƯỢNG LỘ, XÃ THƯỢNG NHẬT HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Thiện Tâm (Chủ nhiệm), Hồ Lê Phi Khanh, Trương Quang Hoàng

HTQT2022

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG CHO XÂY DỰNG HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG VỀ CHẤT THẢI RẮN VÀ RÁC THẢI NHỰA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Hoàng Công Tín, Nguyễn Bắc Giang, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thúc Phúc, Tạ Phước Ánh, Nguyễn Thị Hồng Mai

QT-DA

Consultancy on Rattan Growth study & Inventory

Lĩnh vực: Tài nguyên rừng
Đơn vị chủ trì : Khoa Lâm nghiệp
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Hồ Thanh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thương, Văn Thị Yến, Nguyễn Văn Minh, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Nguyễn Duy Phong

DHL2021-TMDA-03

Sản xuất thức ăn hỗn hợp dạng viên cho bò thịt dựa trên nguồn nguyên liệu sản có tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Đức Thạo (Chủ nhiệm), Trần Ngọc Liêm, Đinh Văn Dũng, Trần Ngọc Long, Nguyễn Thị Hoa

DHH 2021-02-157

Ứng dụng mô hình không gian (GIS và Viễn thám) để phân tích sự mảnh phân mảnh rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Ngô Tùng Đức, Dương Văn Thành, Hồ Đăng Nguyên, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi