Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu tiềm năng phát triển trồng rừng Keo gỗ lớn quy mô hộ gia đình tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hà (LN), Nguyễn Duy Phong, Hoàng Phước Thôi

DHL 2021-LN-05

Xây dựng bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp Hương Vân, Trường Đại học Nông Lâm

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Vũ Thị Thùy Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Thu Hà (LN), Hoàng Phước Thôi

DHH

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM VÀ LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG CỦA NÔNG HỘ TRỒNG SEN TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Văn Chung (Chủ nhiệm), Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Văn Huế, Lê Thị Hoa Sen, Hoàng Gia Hùng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Lê Việt Linh

CS-DT

Thực trạng an toan sinh học trong chăn nuôi lợn ở các nông hộ tại xã Phong Xuân,huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Vũ Thị Minh Phương (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải

CS-DT

Ảnh hưởng của nền đáy và thức ăn đến sinh khối và mật độ trùn chỉ (Limnodrilus sp.)

Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Võ Điều (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huệ

DHH2022-02-163

Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh thái học và một số biện pháp kỹ thuật canh tác loài Vằng Sẻ tại tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Lâm sinh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Châu Thị Thanh, Trần Minh Đức, Ngô Tùng Đức, Vũ Tuấn Minh, Lê Thái Hùng, Nguyễn Hợi, Nguyễn Duy Ngọc Tân

CS-DT

Ảnh hưởng của thương mại hoá nông nghiệp đến môi trường tại khu vực miền núi huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Lê Việt Linh, Trương Thị Hằng, Hồ Thị Trình

CS-DT

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương về sinh kế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Trường hợp nghiên cứu tại khu vực miền núi, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Hoàng Dũng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Nhung, Phạm Thị Triều Tiên

CS-DT

Thực trạng an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn ở các nông hộ tại xã Phong An và Phong Chương huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Thị Duy Thuận (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải, Đặng Thị Thu Hiền, Vũ Thị Minh Phương

DHL2022-TS-12

Sử dụng sinh vật chỉ thị là động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước sông Hương

Lĩnh vực: Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Ngô Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Khảo sát quy trình sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây tre đan tại làng nghề Bao La xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Châu Thị Thanh (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Thu Ái

CS-DT

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cây xanh ở Thành Phố Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Đỗ Thị Thu Ái (Chủ nhiệm), Châu Thị Thanh, Ngô Thị Phương Anh