Dữ liệu đề tài

B2008-DHH07-12

Thi pháp văn xuôi Tringhis Aimatốp.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tư Sơn

B2008-DHH07-11

Nghiên cứu dạy/học tiếng Pháp chuyên ngành du lịch cho sinh viên chuyên ngữ Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Huế

B2008-DHH07-10

Nghiên cứu việc học tiếng Anh theo hoạt động nhóm trong các môn kỹ năng cơ bản ở bậc đại học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phạm Hoài Hương

B2008-DHH07-16

Đặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết của Dostoievski trong dạy – học tiếng Nga chuyên ngữ.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Yến Sơn

B2003-09-09

Nghiên cứu thực trạng việc sử dụng các phương pháp dạy học đại học ngành tiếng Anh chuyên ngữ tại Đại học Huế và những đề nghị

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước, Trương Viên (Chủ nhiệm)

B2007-ĐHH07-04

Khảo sát các bản dịch Đường Thi trong chương trình văn học ở trường phổ thông từ góc nhìn lý thuyết dịch hiện đại.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định

B2007-DDHH07-06

Nghiên cứu ảnh hưởng của từ mới trong tiếng Hán đối với tiếng Việt giai đoạn sau cải cách mở cửa

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

B2007-DHH 07-08

Các vấn đề văn hoá trong dạy và học các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hoa (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Xuân Dung

B2007-DHH07-08

Các vấn đề văn hoá trong dạy học các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hoa

B2007-DHH07-05

Thực trạng và giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Vĩnh Dũng

B2006-DHH07-03

Nghiên cứu quan điểm và hoạt động đánh giá môn học ngành Tiếng Anh chuyên ngữ tại Đại học Huế và những giải pháp đề nghị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Viên

B2006-DHH07-02

Áp dụng các mô hình thể nghiệm liên văn hoá vào nội dung giảng dạy Thực hành Tiếng Pháp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Anh Tú