Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-05D-2016

Tìm hiểu bản sắc địa- văn hóa chùa Huế để phục vụ cho hoạt động tham quan du lịch ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Nguyên Hãn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-04-2010

Khai thác di sản Văn hóa dân gian ở Làng Tùng Luật, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị trong hoạt động du lịch.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Nguyên Hãn