Dữ liệu đề tài

DHH2017-10-07

Xây dựng khung ứng dụng hướng dẫn nhóm du khách dựa trên mạng cảm biến không dây

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Dương Phước Đạt, Lê Văn Hòa, Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-01H-2016

Xây dựng quy trình và phân tích thiết kế hệ thống quản trị công việc của tổ Đào tạo – CTSV, Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Phước Đạt (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-03-2015

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo ngắn hạn tại Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Dương Phước Đạt

CS-DT

Khảo sát tình hình việc làm của cựu sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đức Cường (Chủ nhiệm), Dương Phước Đạt, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lê Mạnh Hùng

CS-DT

Đánh giá sự đáp ứng của chương trình đào tạo đối với sinh viên Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Phước Đạt (Chủ nhiệm)