Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 19236 Kết quả

Trương Thị Bích PhượngHoàng Thị Kim Hồng, Nguyen Thi Sương, Nguyễn Thị Duy Khoa, Nguyễn Đức Tuấn. Using microponic system in micropropagation of Ice plant, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 17.
Nguyễn Thị Quỳnh TrangHoàng Thị Kim Hồng. HIGH-FREQUENCY SHOOT MULTIPLICATION OF HUE’S WHITE LOTUS (Nelumbo nucifera Gaertn) CULTURED IN VITRO FROM FRESH SEED, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Số: 35, .
Hoàng Thị Kim Hồng. Rapid producing the in vitro plants (Aloe barbadesis Miller) by tissue culture, Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 33.
Hoàng Thị Kim HồngNguyễn Thị Thu Thủy. Determine the effect of drought stress on the growth and development ability of Mesembryanthemum crystallinum (Ice plant), Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế (Các cơ quan tổ chức), 2018, Trang: 30.
Nguyễn Xuân Khoát. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế tất yếu, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 7(148)/2017, Trang: tr.50-54 và tr.62.
Lê Đình PhùngĐinh Văn DũngLê Đức Ngoan. Giảm phát thải khí mêtan đồng thời tăng năng suất vật nuôi từ chăn nuôi bò thịt ở Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi, Kinh tế Nông nghiệp) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 2018, .
Nguyen Van Chuong, Nguyen Ngoc Hieu, Do Muoi, Carlos Duque Echeverri, El Mustapha feddi, Nguyen Van Hieu, Lê Thị Thu PhươngBùi Đình Hợi. Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer MoS$_2$, Journal of Applied Physics, 2018, Tập: accepted, .
Bùi Quang Thành, Tôn Nữ Cẩm Sương, Dương Trọng Anh, Trần Thái Hòa. Size-dependent magnetic responsiveness of magnetite nanoparticles synthesised by co-precipitation and solvothermal methods, Journal of Science: Advanced Materials and Devices (ISSN: 2468-2284) https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2017.11.002, 2018, .
Phạm Thị Thúy Hằng. QUẢN LÝ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC - BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ ĐẠI HỌC QUỐC GIA CAMPINAS, BRAZIL (UNICAMP), Kỷ yếu Hội thảo khoa học dành cho NCS và học viên cao học, Trường ĐHSP TPHCM, năm 2017, 2018, .
Trần Quang Hóa. Bound for the number of one-dimensional fibers of a projective morphism, Journal of Algebra (SCI, Q1), 2018, Số: 494, Trang: 220-236.
Do Dang Trung, Nguyễn Đức Cường, Khuc Quang Trung, Thanh Dinh Nguyen, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Controlled synthesis of manganese tungstate nanorods for higly selective NH3 gas sensors, Journal of Alloys and Compounds (SCI, IF2016 = 3.13), 2018, Tập: 735, Số: 25, Trang: 787-794.
Huynh Vinh Phuc, Nguyen Ngoc Hieu, Bùi Đình HợiLê Thị Thu Phương, Nguyen Van Chuong. First principle study on the electronic properties and Schottky contact of graphene adsorbed on MoS2 monolayer under applied out-plane strain, Surface Science (SCI, IF 2016 = 2.062), 2018, Tập: 668, Trang: 23 - 28.
Bùi Đình Hợi, et al. First principles study of the structural and electronic properties of monolayer phosphorene under applied in-plane strain, Journal of Electronic Materials (SCI, IF 2016 = 1.579), 2018, Tập: 47, Số: 1, Trang: 730.
Lê Thanh Long, Le Van Tan; Vu Ngoc Boi; Trang Si Trung. Antifungal activity of water-soluble chitosan against Colletotrichum capsici in postharvest chili pepper, Journal of Food Processing and Preservation, 2018, Tập: 42, Số: 1, Trang: e13339.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>