Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-736-6

Hướng dẫn học tập môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Sinh lý và dinh dưỡng thuỷ sản
Tác giả: Mạc Như Bình (Chủ biên), Ngô Hữu Toàn (Chủ biên)

Hướng dẫn học tập môn Lịch sử triết học

2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Trần Thị Hồng Minh

Lịch sử Đảng bộ xã Gia Ninh (1930-2015)

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Trần Thị Hồng Minh, Nguyễn Thế Phúc (Chủ biên)

978-604-959-274-4

Lịch sử Đảng bộ xã Nhân Trạch (1930-2010)

NXB Thuận Hoá, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Lâm Thái Bảo Ngân

ISBN 978-604-65-5084-6

Hoạt động Logistics và thương mại doanh nghiệp

NXB Lao động xã hội, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Phạm Thị Thanh Xuân, Đặng Đình Đào (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuấn (Chủ biên), Phan Thanh Hoàn (Chủ biên)

978-604-974-969-8

Hệ thống ERP và các nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai thành công hệ thống ERP tại các doanh nghiệp Việt Nam

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Dương Thị Hải Phương (Chủ biên), Nguyễn Đình Hoa Cương, Trần Thị Khánh Linh

978-604-974-735-9

Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Dư Thị Huyền

978-604-974-724-3

Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Dư Thị Huyền

ISBN 978-604-974-932-8

Xây dựng và Quản lý dự án trong Công tác xã hội

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương (Chủ biên), Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Thị Nha Trang