Tìm Kiếm Dữ Liệu

Giới Thiệu Tổng Quan Về
Đại Học Huế

67 năm hình thành và phát triển, Đại học Huế ngày nay là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn của miền Trung Việt Nam. Là một trong 14 trường Đại học trọng điểm của cả nước, Đại học Huế đã khẳng định được vị thế, uy tín của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nguồn nhân lực KHCN bao gồm một đội ngũ đông đảo các nhà giáo, nhà nghiên cứu có trình độ cao. Tính cho đến nay Đại học Huế có 4088 công chức, viên chức và lao động, trong đó có 3050 công chức, viên chức. Số lượng giảng viên là 1841, trong đó có 787 giảng viên chính và giảng viên cao cấp. Đại học Huế có 18 GS, 182 PGS; 733 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và 14 chuyên khoa 2; 1309 thạc sĩ và chuyên khoa 1. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 87.5%. Đây là một tài sản quý báu của Đại học Huế, của tỉnh Thừa Thiên Huế và cả nước.

Hoạt động đào tạo và NCKH của các nhà giáo, nhà khoa học đã góp phần to lớn và có tính chất quyết định đến sự phát triển của Đại học Huế trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Cán bộ giảng viên Đại học Huế đã thực hiện hàng trăm nhiệm vụ NCKH các cấp, đăng tải hàng ngàn bài báo, công trình khoa học trên các Tạp chí trong và ngoài nước, biên soạn hàng trăm giáo trình, sách, tài liệu tham khảo phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo và NCKH. Đây là nguồn dữ liệu quý, phục vụ cho việc tra cứu, tham khảo trong đào tạo, đặc biệt là đào tạo Sau đại học và NCKH.

CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ còn là nguồn thông tin giúp cho công tác quản lý trên các lĩnh vực Khoa học Công nghệ, đào tạo Sau đại học, xuất bản TCKH, tư vấn và dịch vụ khoa học,...

Chúng tôi trân trọng giới thiệu "CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ" với mong muốn rằng, cùng với các CSDL khác sẽ góp phần phản ánh một cách tương đối đầy đủ nguồn nhân lực chất lượng cao của giáo dục đại học nước nhà.

 

Trường thành viên, khoa trực thuộc và phân hiệu
đại học huế