Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-787X

Validity and reliability of Vietnamese version of cyberbullying coping styles scale for students

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Dalat University Journal of Science, 2022
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Chuanhua Gu
Liên kết: http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/734/367

1859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hương (Chính)

1859 - 4905

Phát hiện malware dựa trên header của tập tin PE sử dụng Machine learning

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn (Chính), Nguyễn Hoàng Hà (Chính)

1859-1612

Identification and optimization of protease production by Bacillus sp. B14 isolated from waste water

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cơ (Chính), Trần Quốc Dung
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/TCKH-DHH

1859-1612

ON THE SANDPILE GROUP OF A CYCLE GRAPH

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Mạnh Hà (Chính), Võ Thị Phương Thảo

1686-6541

Social Capital in Vietnam: An Analysis of Social Networks and Social Trust

Journal of Mekong Societies, 2021
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Lê Duy Mai Phương (Chính)
Liên kết: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/issue/view/16863

2239-7264

Prevalence of crown and root rot of hot chilli in Central Vietnam and potential of disease management with chicken manures

Journal of Plant Pathology, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính), Tran Quang Khanh Van

USING ASH FROM DOMESTIC WASTE INCINERATOR TO GENERATE ELECTRICITY AND MAKE BINDER IN BUILDING MATERIALS

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Tân

Nghiên cứu nhân chồi in vitro lan Thiên nga đen (Fredclakeara after Dark)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lâm Thị Ngọc thúy (Chính), Nguyễn Đức Tuấn, Trương Kiều Ngân, Trương Thị Bích Phượng

Evaluation of urban greenspace vulnerability to typhoon in Taiwan

Urban Forestry and Urban Greening, 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: SCIE
Tác giả: Kim-Anh Nguyen (Chính), Yuei-An Liou, Trong-Hoang Vo, Dao Dinh Cham, Hoang Son Nguyen
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127191

1859-1612

Thiết kế hoạt động thực hành theo định hướng phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống trong dạy học phần Sinh thái học

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Thị Dạ Thủy (Chính), Nguyễn Thị Diệu Phương, Trương Thị Hiếu Thảo
Liên kết: http://tckhgd.huce.vn/