Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1359-866X

The role of classroom observation in the development and assessment of schoolteachers in Vietnam: a review of national policy and research

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SSCI
Tác giả: Matt O'Leary (Chính), Vanessa Cui, Trần Kiêm Minh (Chính), Dang Tien Dung, Hoang Thi Kim Hue, Nguyễn Thị Hương Giang
Liên kết: https://doi.org/10.1080/1359866X.2023.2191307

1179-7258

Online Clinical Briefing for Radiologic Technology students in covid-19 pandemic outbreak efficiency, application, and feeback of students

Advances in Medical Education and Practice, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: ESCI
Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.2147/AMEP.S386007

2198-7246

Factors Affecting Firm Innovation: An Evidence from Vietnam

Proceedings of the 5th International Conference on Economics and Social Sciences, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/book/9783031282546

1749-7345

STUDY ON THE FUNCTIONAL ROLE OF FISH TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL MELASTATINE 2 CHANNEL

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa, Trần Quang Khánh Vân

1749-7345

STUDY ON THE INFECTION OF FISH LICE (Caligus spp) PARASITICS ON RABBIT FISH (Siganus guttatus)

Journal of World Aquaculture Society - LATIN AMERICAN & CARIBBEAN AQUACULTURE 2023 Conference, 2023
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Hà (Chính), Hồ Thị Tùng, Trương Thị Hoa (Chính), Trần Quang Khánh Vân

Print ISSN: 0972-3226

Efficacy of cattle manure in improving the productivity of peanut (Arachis hypogaea) in sandy soil of Central Vietnam

Research on Crops, 2023
Lĩnh vực: Nông hoá
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Đỗ Đình Thục, Trần Thanh Đức, Dương Công Bằng, Đỗ Hoàng Thế Phúc

2354-1431

Xây dựng hoạt động STEAM cho trẻ mầm non theo quy trình Thiết kế kỹ thuật

SCIENTIFIC JOURNAL OF TAN TRAO UNIVERSITY, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Viết Nhi (Chính)
Liên kết: https://tckh.daihoctantrao.edu.vn/index.php/sjttu/announcement/view/16

Quan sát trẻ theo quá trình: Sơ lược tổng quan và định hướng nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam

Hội thảo khoa học cấp trường "Nâng cao hiệu quả quan sát trẻ theo quá trình cho giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non", 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Huy (Chính), Trần Viết Nhi
Liên kết: https://ostir.hpu2.edu.vn/-thong-bao-hoi-thao-khoa-hoc-cap-truong-nang-cao-hieu-qua-quan-sat-tre-theo-qua-trinh-cho-giao-vien-trong-co-so-giao-duc-mam-non-.html

1341-6979

Factors associated with deforestation probability in Central Vietnam: a case study in Nam Dong and A Luoi districts

Journal of Forest Research, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Quốc Cảnh (Chính), Trần Nam Thắng, Christian Kull, Nguyễn Văn Lợi, Đinh Tiến Tài, Roland Cochard, Ross Shackleton, Ngô Trí Dũng, Nguyễn Hải Vân, Phạm Thị Phương Thảo
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13416979.2023.2182259

1155 012001

The livelihood vulnerability and adaptive capacity of shrimp farmers to climate change: a case study in Tra Vinh province, Vietnam

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt (Chính), Diệp Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Hùng, Lâm Thị Mỹ Lan, Phan Thị Xuân Huệ, Nguyễn Văn Chung
Liên kết: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1155/1/012001/pdf

1936-153X

COVID-19 Fear, Sleep Quality, Anxiety and Depression: A Moderated Mediation Model

Journal of Child & Adolescent Trauma, 2023
Lĩnh vực: Tâm lý học chuyên ngành
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính)
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s40653-023-00533-1