Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN: 978-974-9711-23-1

Welfare impact of microcredit on rural households in Vietnam

SINtech 2023 for ADSCD, Kalasin University,Thailand, 2024
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Nguyễn Khánh Long (Chính)

Morphological characteristics and distribution status of Aquilaria banaensae Phamh. in Hue Saola Nature Reserve

GSGES International Symposium 2023 (Hội thảo quốc tế), 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Văn Thị Yến (Chính), Dương Thanh Thủy, Đoàn Quốc Tuấn, Trần Nam Thắng, Đinh Diễn

0866-8617

Người đi bộ định hình phố đi bộ

Tạp chí Xây dựng, 2024
Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG, Kỹ thuật kết cấu và đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng (Chính)
Liên kết: https://tapchixaydung.vn/nguoi-di-bo-dinh-hinh-pho-di-bo-20201224000020734.html

978-0- 9945391-7-5

Innovation in Child Socialisation Goals in Vietnam: Evidence from the World Values Survey

Proceedings Hội nghị Khoa học Quốc tế có phản biện khoa học., 2024
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu An (Chính), Võ Nữ Hải Yến (Chính)

2165-8714

Research on STEM in early childhood education from 1992 to 2022: A bibliometric analysis from the Web of Science database

European Journal of Educational Research, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Thi-Lam Bui, Thanh-Huong Nguyen, Manh-Tuan Nguyen, Thi-Tham Tran, Thi-Luyen Nguyen, Trần Viết Nhi, Ut Phuong Dang, Cam-Tu Vu, Anh-Duc Hoang
Liên kết: https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_13_3_1057.pdf

2615-8973

Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của kiến thức tài chính đối với hành vi tài chính của thế hệ gen Z

Tạp chí Tài chính, 2024
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Ngọc Lưu Quang (Chính), Lê Hoàng Anh

2588-1256

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU NHO NHE

Tạp chí Khoa học và công nghệ, 2024
Lĩnh vực: Cây lương thực và cây thực phẩm
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trịnh Thị Sen (Chính), Trần Thị Hương Sen, Nguyễn Thị Hoài, Trần Văn Tý

SSN: 2525-2348

Vai trò của xã hội trong sự hình thành nhân cách

Tạp chí Khoa học Công nghệ, 2024
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

ISBN: 978-604-337-457-5

Một số thuận lợi và khó khăn trong giảng dạy học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế chính trị Mác - Lênin bằng hình thức trực tuyến

Kỷ yếu hội thảo khoa học Giảng dạy các học phần Lý luận chính trị theo giáo trình mới - Lý luận và thực tiễn, 2024
Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Danh mục: Khác
Tác giả: Dư Thị Huyền (Chính)

ISSN: 2851-5769

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2024
Lĩnh vực: Triết học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa