Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0021-8693

Fibers of rational maps and Jacobian matrices

Journal of Algebra, 2021
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ, Toán học cơ bản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Marc Chardin, Steven Dale Cutkosky, Trần Quang Hóa
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2019.01.035

0959-6526

Quantification of the impact of partial replacement of traditional cooking fuels bybiogas on global warming: Evidence from Vietnam

Journal of Cleaner Production, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SSCI
Tác giả: Marek Jelínek (Chính), Jana Mazancová, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Jan Banout, Hynek Roubík
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126007

1859-0004

Hiện trạng nuôi dưỡng và năng suất sinh sản của bò cái lai Brahman khi phối tinh CHAROLAIS, DROUGHTMASTER và RED ANGUS nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng ngãi

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh (Chính), Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng (Chính)
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tap-chi-so-1.6.pdf

9786043154368

UN SCÉNARIO DE FORMATION HYBRIDE POUR LA PROFESSIONNALISATION DES ÉTUDIANTS DE FRANÇAIS EN CHARGÉ DE COMMUNICATION

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hạnh (Chính)
Liên kết: https://scholar.google.com/citations?user=S-reyrwAAAAJ&hl=en&authuser=1

1859-0004

Khoảng cách giữa quy định và thực hiện trong nuôi tôm thẻ chân trắng tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Chung (Chính), Nguyễn Thanh Phong, Lê Thị Hoa Sen, Lê Chí Hùng Cường, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Quang Tân
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2021/01/tap-chi-so-1.7.pdf

1389-224X

Improving the farmers' uptake of food standards in Central Vietnam (In Press)

Journal of Agricultural Education and Extension, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

2588-1191

QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI DÂN VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHĂN NUÔI BÒ THỊT ÁP DỤNG VIETGAP TẠI HUYỆN PHÙ CÁT TỈNH BÌNH ĐỊNH (In Press)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Trần Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Diệu Hiền

1859-4581

ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG TIẾP CẬN THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ (In Press)

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Lê Thị Hoa Sen