Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2252-8938

A Novel Ontology Framework Supporting Model-Based Tourism Recommender (Forthcoming)

International Journal of Artificial Intelligence, 2021
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hồ Quốc Dũng (Chính), Lê Thị Quỳnh Liên, Nguyễn Đình Hoa Cương (Chính), Nguyễn Hữu Hoàng Thọ
Liên kết: https://ijai.iaescore.com/index.php/IJAI

1881-2473

Comparison of the Initial Overseas Evacuation Operations due to COVID-19: A Focus on Asian Countries (Forthcoming)

Journal of Disaster Research, 2021
Lĩnh vực: Khoa học thông tin
Danh mục: ESCI
Tác giả: Lê Thị Quỳnh Liên, Hồ Quốc Dũng, Natt Leelawat (Chính)
Liên kết: https://www.fujipress.jp/jdr/dr/

1859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hương (Chính)

ISBN: 978- 604-55-7883- 4

Mô hình kết hợp BSC-DEA để đo lường hiệu quả của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2020, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chính)

1859 - 4905

Phát hiện malware dựa trên header của tập tin PE sử dụng Machine learning

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn (Chính), Nguyễn Hoàng Hà (Chính)

1750-8622

ICTs and value chain for vegetables in Central Vietnam (in press)

Journal of Agricultural Education and Extension, 2021
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: SSCI
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/toc/raee20/current

1859 - 476X

Khả năng sinh trưởng của tổ hợp bò lai giữa đực Brahman và cái Lai Brahman nuôi trong nông hộ tỉnh Quảng ngãi

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi, 2021
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh (Chính), Lê Thị Thu Hằng, Đinh Văn Dũng (Chính), Lê Đình Phùng
Liên kết: http://hoichannuoi.vn/tap-chi-khkt-chan-nuoi-so-thang-32021.html

1859-1388

FINITE-REGION STABILITY OF 2-D SINGULAR ROESSER SYSTEMS WITH DIRECTIONAL DELAYS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Huy Vũ, Lê Anh Tuấn (Chính)

1859-1612

Identification and optimization of protease production by Bacillus sp. B14 isolated from waste water

Tạp chí Khoa học, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cơ (Chính), Trần Quốc Dung
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/TCKH-DHH

2615-9708

ẢNH HƯỞNG CỦA MÀNG BAO ALGINAT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦ NÉM (Allium schoenoprasum L.) TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thy Đan Huyền (Chính), Nguyễn Hiền Trang