Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-787X

Validity and reliability of Vietnamese version of cyberbullying coping styles scale for students

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt/Dalat University Journal of Science, 2022
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Chuanhua Gu
Liên kết: http://tckh.dlu.edu.vn/index.php/tckhdhdl/article/view/734/367

ISSN: 0859-1612

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TRƯỜNG MẦM NON TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bắc, Lê Thanh Hương (Chính)

2588-1205

TIÊU THỤ RAU AN TOÀN CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM TẠI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quang Phục (Chính), Nguyễn Đức Kiên
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ED/issue/view/234

ISSN 1560–7259 SCIE

Optimization of culture condition for callus proliferation of Curculigo orchioides Gaertn

Turczaninowia, 2021
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Tran Thi Thao Nguyen (Chính), Doan Thi Phuong Nhung, Nguyen Thi Nguyen Man, Tran Thi Nhu Y, Nguyen Hoang An, Truong Thi Bich Phuong (Chính)
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/350451055_Optimization_of_culture_conditions_for_callus_proliferation_of_Curculigo_orchioides_Gaertn

2572-8288

SERS chemical enhancement by copper - nanostructures: Theoretical study of Thiram pesticide adsorbed on Cu20 cluster

Tạp chí Hóa học (Vietnam Journal of Chemistry), 2021
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: ESCI
Tác giả: Truong Dinh Hieu, Ngo Thi Chinh, Nguyễn Thị Ái Nhung, Dương Tuấn Quang, Đào Duy Quang (Chính)

2045-9831 | E-ISSN 2045-984X

Synthesis of chitosan–silver nanoparticles with antifungal properties on bamboo straws

Nanomaterials and Energy, 2021
Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Danh mục: ESCI
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chính), Lê Đại Vương, Yves Waché
Liên kết: https://www.icevirtuallibrary.com/doi/full/10.1680/jnaen.20.00052

Scopus, Q2

Textbook mediation in EFL university students' learning

Language Related Research, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Phạm Hoài Hương (Chính)
Liên kết: https://lrr.modares.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=14

ISBN: 978-604-974-905-6

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ION Dy3+ ĐẾN PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7: Dy3+

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Mạnh Sơn (Chính), Đỗ Thanh Tiến, Tăng Hồng Văn
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

ISBN: 978-604-974-905-6

CHẾ TẠO VẬT LIỆU Ca2Al2SiO7 PHA TẠP ION Sm3+ PHÁT BỨC XẠ MÀU ĐỎ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thanh Tiến (Chính), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Văn Tuất, Hồ Văn Tuyến, Võ Minh Tri
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

ISBN: 978-604-974-905-6

TĂNG CƯỜNG PHÁT XẠ Sm3+ trong vật liệu Calcium Aluminosilicate đồng pha tạp Ce3+ và Sm3+

HỘI NGHỊ VẬT LÝ THỪA THIÊN HUẾ 2021, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Văn Tuyến, Nguyễn Mạnh Sơn, Đỗ Thanh Tiến, Lê V.K. Bảo, Nguyễn T.T. An
Liên kết: http://husc.hueuni.edu.vn/khcn/announcements.php?readmore=2119

2588-1205

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho hộ nuôi tôm ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thái Phán, Nguyễn Đức Kiên (Chính), Nguyễn Quang Phục