Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

3215

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

2023
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính), Trần Thanh Đức, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Công Hưng, Nguyễn Quang Cơ

8938/2021/QTG

Chứng nhận đăng ký quyền tác giả

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Bản quyền Tác giả
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái (Chính)

2707

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sử hữu trí tuệ-Bộ KHCN Việt Nam
Tác giả: Trần Đình Bình

MT953948

Vibrio alginolyticus strain YHTH7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank (Ngân hàng gen thế giới)
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

MZ753696-MZ753713

nucleotide sequence (Tình tự các a xít nucleic trong đoạn gen vi khuẩn gây bệnh trên cá hồng Mỹ)

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank (Ngân hàng gen thế giới)
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

53112021QTG

Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục bản quyền tác giả
Tác giả: Lê Vĩnh Chiến (Chính), Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Bảo Hùng (Chính), Lê Quốc Thịnh (Chính), Hoàng Thị Ngọc Dung (Chính), Lê Phước Thành (Chính), Trần Văn Quang (Chính)

2645

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước (Chính), Lê Văn Bảo Duy (Chính)

380504

Nhãn hiệu: HU-GANTOMIX

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương (Chính)

MT953948

16S-rRNA

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi).
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

2434, Quyết định số 12409w/QĐ-SHTT, ngày 25/8/2020

Độc quyền sáng chế: Giải pháp hữu ích

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Cục Sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh