Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour
Tác giả PHẠM THỊ HỒNG NHUNG
Tên tạp chí đăng In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.)
Năm đăng 2017
Tập
Số
Trang
Lĩnh vực NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
File đính kèm