Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tên bài báo Liquefaction Resistance and Post-Cyclic Settlement of Nam O Sand Subjected to Uni-Directional and Multi-Directional Cyclic Shears
Tác giả Trần Thanh Nhàn
Tên tạp chí đăng The First Symposium on Advances in Offshore Engineering: Energy and Geotechnics (VSOE2018)/Springer's Lecture Note in Civil Engineering (SCOPUS & SpringerLink)
Năm đăng 2018
Tập 1
Số 179894
Trang 1-6
Lĩnh vực CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
File đính kèm