Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 805 Kết quả

PHAN THỊ ANH THƯ. Giải mã chính sách của Hàn Quốc đối với Trung Quốc: Từ đối thủ đến đối tác chiến lược, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN: 2354-077X), 2017, Số: 01 (191), Trang: 21-29.
PHAN THỊ ANH THƯ. Chính sách ngoại giao của Hàn Quốc đối với Nhật Bản (1998-2008), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Sử học (ISSN:0866-7497), 2017, Số: 03 (491), Trang: 49-57.
PHAN THỊ ANH THƯ. Tiến trình mở cửa và giao lưu văn hóa - xã hội của Hàn Quốc đối với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:2354-077X), 2017, Số: 02 (192), Trang: 10-18.
PHAN THỊ ANH THƯ. Chiến lược hợp tác kinh tế của Hàn Quốc với Nhật Bản từ sau Chiến tranh lạnh đến thập niên đầu thế kỷ XXI, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (ISSN:0866-7314), 2017, Số: 02 (51), Trang: 33-41.
PHAN THỊ ANH THƯ. Những vấn đề đặt ra trong chính sách của Hàn Quốc đối với các nước Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh lạnh đến đầu thế kỷ XXI và kinh nghiệm cho Việt Nam thời kỳ hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo: "Khoa học Xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập", Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 219-230.
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Chapter 7. English-for-Teaching training: Initial impact on in-service EFL teachers’ classroom discourse., In Donald Freeman and Laura Le Dréan (Eds.) Developing Classroom English Competence: Learning from the Vietnam Experience (Monograph) (pp.72-83). Phnom Penh: IDP Education Publications, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour, In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.), 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. Boosting language teachers’ confidence through professional development, Plenary speech at the National Geographic Learning international Conference on Inspiring Learning in the 21st Century. Phu Quoc Island, Vietnam, April 15th-16th, 2017, .
PHẠM THỊ HỒNG NHUNG. English language teachers' competences: From Policy to Practice, Plenary speech at National Conference on English language teachers' competences: From Policy to classroom practice, Hue University of Foreign Languages, Hue city, May 3rd, 2017, .
LÊ TIẾN DŨNG. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ (Sử dụng Internet trong giảng dạy trực tuyến Tiếng Nga như một ngoại ngữ không trong môi trường tiếng), РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ / Специальный выпуск / ВЬЕТНАМСКАЯ РУСИСТИКА (Tiếng Nga ở nước ngoài - Đặc san - VN- Nga ngữ học), 2017, Số: 23, Trang: 6-9.
NGUYỄN VĂN HUY. Language education policy enactment and individual agency, LANGUAGE PROBLEMS & LANGUAGE PLANNING (0272-2690), 2016, Tập: 1, Số: 40, .
NGUYỄN VĂN HUY. Language policy enactment and teacher agency: intrapersonal and interpersonal tensions., Paper presented at Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning conference, Calgary University, Canada, September 2016., 2016, .
ĐOÀN THỊ MINH HOA. Bàn về từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt và tiếng Hán, Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm, 2016, .
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 6 --- Cuối >>