Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 17106 Kết quả

Lê Cung. Cuộc đấu tranh chính trị ở các đô thị miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) , Thông báo Khoa học của các trường đại học, Bộ Giáo dục & Đào tạo , 1993, Trang: 65-71.
Lê Trọng Khoan. Bước đầu tìm hiểu đái tháo đường do xơ, sỏi tuỵ qua hình ảnh vôi hoá tuỵ trên phim x quang và siêu âm bụng, Tập san nghiên cưú và thông tin y học, trường Đại học y Huế, 1993, Số: 3, Trang: 83-87.
Đoàn Suy Nghĩ. Oxy hoà tan và sự phân bố oxy hoà tan ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế, Thông tin Khoa học Trường Đại học tổng hợp Huế , 1993, Số: 8, Trang: 146.
Đoàn Suy Nghĩ. Tính chất thuỷ lý - thuỷ hóa môi trường phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế , Thông tin Khoa học & Công nghệ Ban KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế , 1993, Số: 2, Trang: 88.
Lê Trọng Sơn. Ecological of termite Speculìormes donhanensis Duc Kham (Isoptera: Termidae) in Central Vietnam, Abstract XXIII International Ethological Conference 1-9 September Torremolinos. Spain, 273, 1993, .
Hoàng Thị Minh Hoa. Từ học thuyết Đại Đông Á đến học thuyết Fukuda của nhật Bản , Thông báo Khoa học các Trường Đại học. Bộ GD & ĐT (Chuyên đề Sử học), 1993, Số: 1, Trang: 10.
Trần Mạnh Đạt. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về hươu sao nuôi ở Nghệ Tĩnh - Nghệ An, Tập san Khoa học công nghệ Trường Đại học Nông nghiệp Huế, 1993, Số: 1,2, Trang: 85-90.
Hoàng Thị Minh Hoa. Sự ra đời và phát triển của học thuyết Fukuda của Nhật Bản và ý nghĩa của nó, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Vai trò của Nhật Bản ở Châu Á-TBD và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, 1993, Trang: 9.
Lê Văn Thuyết, Trương Thị Bé. On perfect and self mini-injective rings (in Vietnamese), Scientific J. of College of Pedagogy, Hue University, 1993, Tập: 12, Trang: 47 - 52.
Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Trúc Quỳnh. Tổng hợp và chuyển hóa một vài hợp chất tương tự atophan, có chứa nhân indol, Tạp chí Các Khoa học về Trái đất (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), 1993, Tập: 31, Số: 3, Trang: 54.
Bùi Thị Tân. Nhân dân làng Dã Lê Thương với phong trào Tây Sơn, NCLS Viện Sử học, 1993, Số: 4, Trang: 67-70.
Lê Văn Anh. Khoa học lịch sử Việt Nam trong thời kỳ hiện đại, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế - Khoa học lịch sử trước sự thay đổi của thế giới, ĐHTH Quốc gia Cadan - Liên bang Nga, 1993, .
Hoàng Trọng Phán. Đặc điểm di truyền và giá trị chọn giống của một số dòng đột biến trên lúa NN 75-10, Tập San Khoa Học Trường Đại Học Sư Phạm Huế, 1993, Số: 2, Trang: 8-12.