Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Bài báo khoa học 
Tìm thấy: 96 Kết quả

Nguyễn Xuân Khoát. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế tất yếu, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Đà Nẵng), 2018, Số: 7(148)/2017, Trang: tr.50-54 và tr.62.
Nguyễn Xuân Khoát. Rèn luyện nâng cao năng lực đọc, viết và nói của người giảng viên ngành giáo dục chính trị, Sách Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường trung học, do trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức (nhiều tác giả); Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế, 2017, Trang: 336-370.
Nguyễn Xuân Khoát. Phát huy sáng kiến dân chủ cơ sở ở Đại học Huế hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế 2017: Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung. Nxb Đại học Huế, 2017, 2017, Trang: 152-161.
Nguyễn Xuân Khoát. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Khoa học xã hội và Nhân văn trong bối cảnh hội nhập - kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học khoa học, Đại học Huế, 2017, Trang: 121-133.
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng của V.I.Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 10/2017, 2017, Trang: 121-133.
Nguyễn Xuân Khoát. V.I.Lênin với vấn đề quản lý nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chính sách kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 10/2017, 2017, Trang: 58-65.
Nguyễn Xuân Khoát. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017), Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tháng 11/2017, 2017, Trang: 257-265.
Nguyễn Xuân Khoát. Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức, do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế Huế và Nanhua University - Taiwan tổ chức, NXB. Hồng Đức, 2016, Tập: 2, Trang: 1003 - 1012.
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng của Các Mác về vai trò kinh tế của nhà nước và sự vận dụng ở Việt Nam, Tập san Quản lý Nhà nước, Cơ sở Học viện hành chính Khu vực miền Trung, 2016, Số: 10, 11/2016, Trang: 67-73.
Nguyễn Xuân Khoát. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong quá trình đổi mới - Thành tựu và giải pháp phát triển, Sách Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành tựu" do Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKH - Đại học Huế tổ chức; Nhà Xuất bản Đại học Huế, Huế 12, 2016, Trang: 19-33.
Nguyễn Xuân Khoát. Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế trong hành trình phát triển - Đôi điều cảm nhận và mong ước, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo từ xa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo", Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế tổ chức, Huế tháng 01/2015, 2015, Trang: 22-27.
Nguyễn Xuân Khoát. Đại học Huế 1975 - 2015 trên lộ trình phát triển, hội nhập, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thừa Thiên Huế Xuân 1975 - 40 năm xây dựng và phát triển", Hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức, Huế tháng 3/2015, 2015, Trang: 135-147.
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và sự vận dụng vào xây dựng đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức, do Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức, Huế tháng 5/2015, 2015, Trang: 65 -74.
Nguyễn Xuân Khoát. Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Đại học Huế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức, do Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế và Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức, Huế tháng 5/2015, 2015, Trang: 275-282.
Nguyễn Xuân Khoát. Thách thức việc làm cho sinh viên, Báo Giáo dục & Thời đại, Số đặc biệt giữa tháng 6 / 2015, 2015, Số: 141, Trang: 05.
Nguyễn Xuân Khoát. Yêu cầu cốt yếu đối với người giảng viên lý luận chính trị trong việc nâng cao chất lượng dạy học ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực", Trường Đại học sư phạm - Đại học Huế, tháng 6 năm 2015, tr39-tr41., 2015, .
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thừa Thiên Huế & Trường ĐHKH - Đại học Huế tổ chức, tháng 8 năm 2015, 2015, Trang: 381-386.
Nguyễn Xuân Khoát. Tư tưởng của C.Mác về vấn đề sở hữu và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị khoa học tổng kết 5 năm hoạt động khoa học công nghệ 2011 - 2015, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Huế tháng 12/2015, 2015, Trang: 191 - 204.
Nguyễn Xuân Khoát. Thu hút, tạo nguồn giảng viên từ sinh viên và các nhà khoa học trẻ, Báo Giáo dục & Thời đại, 2014, Số: Số Đặc biệt (166), Trang: 14.
Nguyễn Xuân Khoát. Công tác đào tạo và sử dụng tài năng trẻ ở nước ta hiện nay, Công tác thanh niên, Đặc san của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, 2014, Số: 9-2014, Trang: 3-6.
<< Đầu --- 1 2 3 4 5 --- Cuối >>