Đăng nhập | Đăng nhập SSO
Trang chủ Đề tài khoa học Sách, giáo trình Bài báo khoa học Nhà khoa học Thống kê Tìm kiếm Hướng dẫn
 
 
 
 
  Nhà khoa học 
1
   
3 6 5
Họ và tên Nguyễn Lê Chấn Chánh
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Đơn vị Trung tâm Đào tạo Quốc tế
Khoa/Phòng/Ban
Lĩnh vực nghiên cứu
Chuyên môn giảng dạy
Chức danh
Bằng cấp Thạc sĩ (2012)
Ngạch công chức Chuyên viên
Ngoại ngữ
Chuyên ngành đào tạo
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Công trình
Lần đăng nhập gần đây nhất Chưa đăng nhập